LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

Tussen de gebruiker van ons EasySIGN-softwareproduct (de “Software”) en ons, EASYSIGN BV, een bedrijf opgericht naar Nederlands recht, met hoofdkantoor te Melkweg 5, 5527 CZ Hapert, Nederland.

KENNISGEVING: DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN, ACCEPTEERT U EN BENT U AAN ALLE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS (DE "EULA").

ARTIKEL 1: LICENTIE
1.1 Onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden in deze EULA verlenen wij u de volgende rechten:
A) Als u een proefversie van de Software hebt verkregen: een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Software op een enkele computer en gedurende een periode van dertig dagen te installeren en te gebruiken;
B) Als u de Software hebt gekocht op basis van een eeuwigdurende licentie: een eeuwigdurend, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Software op een enkele computer te gebruiken;
C) Als u de Software op basis van een abonnementslicentie hebt gekocht: een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Software op een enkele computer en voor de periode zoals gespecificeerd in uw aankooporder te installeren en te gebruiken en automatisch wordt verlengd voor de daaropvolgende identieke ( of anderszins gespecificeerd), tenzij door een van beide partijen beëindigd bij een online annulering vóór een dag voorafgaand aan het verstrijken van de dan geldende termijn;
D) Als u de Software hebt gekocht op basis van een prepaid licentie: een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Software op één computer te gebruiken en voor de periode zoals gespecificeerd in uw bestelling.
E) Als u de Software hebt gekocht op basis van een onderwijslicentie, een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Software te installeren en te gebruiken op het aantal computers en voor de periode zoals gespecificeerd in uw aankooporder en alleen voor educatieve doeleinden.
F) Als u de Software inclusief Onderhoud hebt gekocht: een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Software te downloaden en te installeren op elke computer die onder genoemd Onderhoud valt (artikel 5) en voor de periode zoals gespecificeerd in uw bestelling.
1.2 Als de Software is aangeschaft en geïnstalleerd op basis van 'computervergrendeling', mag u de Software alleen gebruiken op de computer waarop u de Software voor het eerst hebt geïnstalleerd. Het is u verboden en niet toegestaan ​​om de Software van een dergelijke computer naar een andere computer over te brengen of te hebben overgedragen. Als de Software is gekocht en geïnstalleerd op basis van 'USB-dongle vergrendeld', mag u de Software alleen gebruiken op een enkele computer waarop de genoemde USB-dongle is aangesloten.
1.3 Als u de Software hebt gekocht op basis van 'computervergrendeling', draagt ​​u het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de computer en wijzigingen aangebracht aan de computerhardware of het geïnstalleerde besturingssysteem, wat betekent dat u de Software niet langer kunt gebruiken. . Daarom moet u een nieuwe licentie voor de software aanschaffen. Als u de Software op basis van 'USB-dongle vergrendeld' heeft gekocht, draagt ​​u het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de USB-dongle, wat betekent dat u de Software niet langer kunt gebruiken. Daarom moet u een nieuwe licentie voor de software aanschaffen.
1.4 Prijzen van hernieuwde abonnementen worden automatisch bijgewerkt naar de actuele prijzen op het moment van verlenging. 30 dagen voor automatische verlenging van het abonnement ontvangt u een e-mail met informatie over de verlenging en de mogelijkheid tot annulering.
1.5 U mag niet (noch mag u derden toestaan):
(I) een derde partij toestaan ​​de Software te gebruiken, hetzij voor eigen rekening van die derde partij, hetzij namens of ten behoeve van een andere derde partij;
(Ii) de Software op enigerlei wijze wijzigen en / of vertalen, reverse engineeren, decompileren, demonteren of afgeleide werken van de Software maken;
(Iii) onze auteursrechten, handelsmerken of andere eigendoms- of beperkende kennisgevingen of legenda's die zijn opgenomen of opgenomen in of bij de Software, documentatie en andere materialen die bij de Software worden geleverd, wijzigen of verwijderen;
(Iv) wijzigen, aanpassen, vertalen of afgeleide werken maken op basis van onze schriftelijke materialen zonder onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring.
1.6 Na een redelijke kennisgeving verleent u ons, of een door ons aangewezen derde, de toegang tot uw gebouwen en systemen die nodig kan zijn om te verifiëren dat u voldoet aan de voorwaarden en bepalingen van deze EULA.
ARTIKEL 2: AFBEELDINGEN
2.1 De software bevat afbeeldingen die ons eigendom zijn. U bent vrij om deze afbeeldingen te gebruiken, aan te passen en te publiceren, met inachtneming van de beperkingen die in deze clausule zijn uiteengezet.
2.2 U kunt elke afbeelding (en) in uw eigen originele werk opnemen en uw werk in elke toepassing publiceren, weergeven en verspreiden;
2.3 Je mag niet:
(I) de afbeeldingen verhuren, leasen, doorverkopen, in sublicentie geven, uitlenen of anderszins beschikbaar stellen voor gebruik of distributie afzonderlijk of los van uw eigen originele werk.
(Ii) schandelijke, obscene, lasterlijke of immorele werken maken of onze afbeeldingen gebruiken voor enig ander doel dat wettelijk verboden is;
(Iii) gebruik of sta het gebruik van onze afbeeldingen of een deel daarvan toe als handelsmerk of dienstmerk, of claim enige eigendomsrechten van welke aard dan ook in de afbeeldingen of een deel daarvan; en
(Iv) gebruik de afbeeldingen in elektronisch formaat, online of in multimediatoepassingen, tenzij de afbeeldingen alleen voor kijkdoeleinden zijn opgenomen en om welke reden dan ook geen toestemming is gegeven om de afbeeldingen te downloaden en / of op te slaan.
ARTIKEL 3: BEPERKTE GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
3.1 We garanderen dat de door ons geleverde media en andere tastbare producten (cd-rom ('s) en / of andere media waarop de software is opgenomen) vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik en service gedurende een periode van negentig ( 90) dagen vanaf de datum van levering aan de oorspronkelijke koper, zoals aangetoond door voldoende aankoopbewijs.
3.2 Tijdens de garantieperiode zullen we op onze kosten defecte media en andere tastbare producten die aan ons zijn geretourneerd (gefrankeerd) vervangen door voldoende bewijs van aankoop. Een dergelijke vervanging is gegarandeerd voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode of dertig (30) dagen, afhankelijk van wat het langste is.
3.3 MET UITZONDERING VAN DE EXPLICIETE BEPERKTE GARANTIE DIE HIERBOVEN WORDT VERSTREKT, GEVEN WIJ GEEN ANDERE GARANTIE EN WIJZEN ALLE GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, MET BETREKKING TOT ONZE SOFTWARE (EN DE DAARIN OPGENOMEN AFBEELDINGEN), HARDWARE EN DIENSTEN, INCLUSIEF VAN NIET-INBREUK VAN DE INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN, VERKOOPBAARHEID, CORRECTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID EN GESCHIKTHEID VAN EEN DERDE PARTIJEN VOOR EEN BEPAALD DOEL.
3.4 ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEDEN EN ONDER GEEN JURIDISCHE THEORIE, ZULLEN OF TORT, CONTRACT OF ANDERSZINS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VAN ENIG KARAKTER, MET INBEGRIP VAN ZONDER BEPERKING VAN WINST, ZELFS ALS U GEWAARBORGING HEBT, ZELFS. DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF VERLIES.
3.5 IN HET GEVAL DAT, ONTHOUDEND OP DE VOORWAARDEN VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE, WIJ GEVONDEN AANSPRAKELIJK ZIJN, ONZE HELE AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT OF MET BETREKKING TOT DEZE EULA, DE LAGER VAN (i) EEN GELIJK GELIJK AAN DE AANKOOPPRIJS VAN HET GEBRACHTE PRODUCT NIET OVERSCHRIJDT DE SCHADE OF (ii) EURO 5.000.
3.6 ELKE GARANTIE DIE HIERONDER DOOR ONS WORDT GEGEVEN IS ONDERWORPEN AAN UW NALEVING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA.
ARTIKEL 4: TITEL EN INTELLECTUELE EIGENDOM
4.1 U erkent dat de software (inclusief de afbeeldingen in de software) ons eigendom is en dat alle eigendomsrechten op de software en afbeeldingen in ons blijven. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Software en afbeeldingen, inclusief maar niet beperkt tot, verleende of geregistreerde patenten, patentaanvragen, handelsmerken, servicemerken, handelsgeheimen, auteursrechten, databankrechten en knowhow, zijn eigendom van ons of onze externe leverancier (s). U zult geen eigendomsbelangen claimen in en op de intellectuele eigendomsrechten van onze of onze externe leveranciers, noch zult u de rechten, titel en belangen van onze of onze externe leveranciers in en op dergelijk intellectueel eigendom betwisten of assisteren.
4.2 Als er een claim tegen u wordt ingediend waarin wordt beweerd dat het gebruik van de Software of een bepaalde afbeelding inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van een derde, moet u ons binnen vijf werkdagen na ontvangst van de claim schriftelijk op de hoogte stellen van deze claim. Wij hebben het recht, maar niet de plicht om u op onze kosten te verdedigen tegen een dergelijke claim of, naar onze keuze, het geschil te beslechten. Als we besluiten u tegen een dergelijke claim te verdedigen, zullen we u vrijwaren voor alle kosten en aansprakelijkheden die voortvloeien uit de verdediging of afwikkeling van een dergelijke claim of actie. Het voorgaande vermeldt onze volledige aansprakelijkheid en uw enige rechtsmiddelen met betrekking tot inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden.
4.3 We zijn niet aansprakelijk voor enige inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden die voortvloeien uit: (i) het gebruik van de Software in combinatie met andere software of items, tenzij we dergelijk gebruik als een combinatie hebben verkocht, gemaakt of uitdrukkelijk aanbevolen of goedgekeurd. schrijven; of (ii) wijziging van de Software na levering, tenzij we de wijziging schriftelijk hebben aangebracht, uitdrukkelijk aanbevolen of goedgekeurd.
ARTIKEL 5: ONDERHOUD EN ONDERSTEUNING
5.1 Als u een onderhoudsovereenkomst met ons hebt gesloten, zullen wij u verbeterde versies van de Software leveren zodra deze beschikbaar komen. We zijn niet langer verplicht om onderhoud of helpdeskondersteuning te bieden met betrekking tot een oude versie drie maanden nadat een verbeterde versie beschikbaar is.
5.2 Als u een onderhoudsovereenkomst met ons hebt gesloten, heeft u recht op helpdeskondersteuning, bestaande uit beperkte online technische ondersteuning tijdens kantooruren op werkdagen.
5.3 Elke onderhoudsovereenkomst heeft betrekking op een enkele computer of een enkele USB-dongle.
ARTIKEL 6: BEËINDIGING
6.1 Niettegenstaande elke andere remedie die volgens een toepasselijk recht voor een partij beschikbaar is met betrekking tot een dergelijke gebeurtenis, zal een van de volgende gebeurtenissen ons toelaten om de EULA onmiddellijk schriftelijk te beëindigen door schriftelijke kennisgeving:
(A) uw materiële schending van de EULA, die, indien in staat om te verhelpen, niet binnen 30 dagen na schriftelijke kennisgeving wordt verholpen;
(B) u bent insolvent of niet in staat uw schulden te betalen zodra deze opeisbaar worden; u probeert failliet te worden verklaard of surseance van betaling of soortgelijke vrijstelling te krijgen in het kader van een juridische procedure, of u bent onderworpen aan een dergelijke procedure; u ophoudt te functioneren als een continuïteit of uw activiteiten uitvoert in de normale bedrijfsvoering;
(C) elke overdracht door u, vrijwillig of onvrijwillig, van rechtswege of anderszins, van enig wezenlijk eigendomsbelang in uw bedrijf, of elke substantiële wijziging in het management van uw bedrijf, die naar onze mening een negatieve invloed heeft op onze belangen.
(D) elke poging van u om deze EULA of een van de rechten of verplichtingen hieronder aan derden over te dragen of toe te wijzen zonder onze schriftelijke goedkeuring;
6.2 Beëindiging van deze EULA heeft geen invloed op eventuele rechten en plichten die u en / of ons voorafgaand aan een dergelijke beëindiging hebben opgebouwd.
6.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard of aard dan ook die door u is geleden of geleden als gevolg van onze beëindiging van de EULA onder clausule 6.1.
6.4 Bij beëindiging van deze EULA stopt u onmiddellijk met het gebruik van de Software en afbeeldingen en dient u binnen tien (10) werkdagen na de beëindigingsdatum alle fysieke media die de Software, documentatie en alle andere materialen bevatten u onder deze EULA. We zullen de ontvangst van de materialen die zijn geretourneerd onder deze clausule 5.4 schriftelijk bevestigen. Bij gebreke van een dergelijke bevestiging worden de materialen niet als geretourneerd beschouwd.
ARTIKEL 7: DIVERSEN
7.1 We hebben het recht om al onze rechten en verplichtingen hieronder over te dragen aan een derde partij en, voor zover nodig, gaat u hierbij uitdrukkelijk akkoord met een dergelijke overdracht. U zult verder alle redelijke assistentie verlenen die nodig is om onze rechten en / of verplichtingen over te dragen.
7.2 U zult de Software en alle bijbehorende knowhow als vertrouwelijk behandelen. U mag geen vertrouwelijke informatie die u onder de EULA is verstrekt aan derden bekendmaken. U mag alleen vertrouwelijke informatie bekendmaken aan uw werknemers, agenten of vertegenwoordigers die moeten weten en gebonden zijn door vertrouwelijkheidsverplichtingen die minstens zo beschermend zijn voor onze belangen als uw verplichtingen hieronder.
7.3 De EULA wordt beheerst door Nederlands recht. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen van 11 april 1980 is uitgesloten.
7.4 In het geval van een rechtszaak met betrekking tot de EULA, worden alle kosten en uitgaven van de heersende partij, inclusief redelijke juridische kosten en proceskosten, op verzoek door de andere partij vergoed en kunnen door de heersende partij in een dergelijke rechtszaak worden verhaald dergelijke kosten overschrijden de schatting van dergelijke kosten, zoals gemaakt door de rechter op basis van het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
7.5 Alle geschillen die voortvloeien uit de EULA zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch, Nederland.

Vragen?

Wij hebben de antwoorden. Neem contact op met onze support.

Are you ready to make things EASY?

Koop nu