LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

Tussen de gebruiker van ons EasySIGN-softwareproduct (de “Software”) en ons, EASYSIGN BV, een bedrijf opgericht naar Nederlands recht, met hoofdkantoor te Melkweg 5, 5527 CZ Hapert, Nederland.
KENNISGEVING: DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN, ACCEPTEERT U EN BENT U AAN ALLE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS (DE "EULA").

ARTIKEL 1: LICENTIE
 
1.1 Onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden in deze EULA verlenen wij u de volgende rechten:
A) Als u een proefversie van de Software hebt verkregen: een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Software op een enkele computer en gedurende een periode van dertig dagen te installeren en te gebruiken;
B) Als u de Software hebt gekocht op basis van een eeuwigdurende licentie: een eeuwigdurend, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Software op een enkele computer te gebruiken;
C) Als u de Software hebt gekocht op basis van een abonnementslicentie: een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Software op meerdere computers te installeren en de Software op slechts één computer tegelijk te gebruiken gedurende de periode zoals gespecificeerd in uw aankooporder en zal automatisch worden verlengd voor opeenvolgende identieke (of anderszins gespecificeerde) perioden, tenzij beëindigd door een van de partijen na een online opzegging vóór één dag vóór het verstrijken van de dan lopende termijn;
D) Als u de Software hebt aangeschaft op basis van een onderwijslicentie, een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Software op meerdere computers te installeren en de Software te gebruiken op het aantal computers tegelijk zoals aangegeven door het aantal gebruikers en voor de periode in uw bestelling en uitsluitend voor educatieve doeleinden.
1.2 Als de Software is aangeschaft en geïnstalleerd op basis van 'computervergrendeling', mag u de Software alleen gebruiken op de computer waarop u de Software voor het eerst hebt geïnstalleerd. Het is u verboden en niet toegestaan ​​om de Software van een dergelijke computer naar een andere computer over te brengen of te hebben overgedragen. Als de Software is gekocht en geïnstalleerd op basis van 'USB-dongle vergrendeld', mag u de Software alleen gebruiken op een enkele computer waarop de genoemde USB-dongle is aangesloten.
1.3 Als u de Software hebt gekocht op basis van 'computervergrendeling', draagt ​​u het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de computer en wijzigingen aangebracht aan de computerhardware of het geïnstalleerde besturingssysteem, wat betekent dat u de Software niet langer kunt gebruiken. . Daarom moet u een nieuwe licentie voor de software aanschaffen. Als u de Software op basis van 'USB-dongle vergrendeld' heeft gekocht, draagt ​​u het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de USB-dongle, wat betekent dat u de Software niet langer kunt gebruiken. Daarom moet u een nieuwe licentie voor de software aanschaffen.
1.4 Prijzen van hernieuwde abonnementen worden automatisch bijgewerkt naar de actuele prijzen op het moment van verlenging. 15 dagen voor automatische verlenging van het abonnement ontvangt u een e-mail met informatie over de verlenging en de mogelijkheid tot annulering.
1.5 Wanneer u updates, upgrades of nieuwe versies van de Software ontvangt, zijn de voorwaarden van deze EULA van toepassing op het gebruik van dergelijke updates, upgrades of nieuwe versies, tenzij nieuwe EULA-voorwaarden bij dergelijke updates, upgrades of nieuwe versies worden geleverd, in welk geval de nieuwe EULA-voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de bijgewerkte, verbeterde of nieuwe versie van de Software. Niets in deze EULA vereist dat EasySIGN u voorziet van updates, upgrades of nieuwe versies.
1.6 U mag niet (noch mag u derden toestaan):
(I) een derde partij toestaan ​​de Software te gebruiken, hetzij voor eigen rekening van die derde partij, hetzij namens of ten behoeve van een andere derde partij;
(Ii) de Software op enigerlei wijze wijzigen en / of vertalen, reverse engineeren, decompileren, demonteren of afgeleide werken van de Software maken;
(Iii) onze auteursrechten, handelsmerken of andere eigendoms- of beperkende kennisgevingen of legenda's die zijn opgenomen of opgenomen in of bij de Software, documentatie en andere materialen die bij de Software worden geleverd, wijzigen of verwijderen;
(Iv) wijzigen, aanpassen, vertalen of afgeleide werken maken op basis van onze schriftelijke materialen zonder onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring.
1.7 Na een redelijke kennisgeving verleent u ons, of een door ons aangewezen derde, de toegang tot uw gebouwen en systemen die nodig kan zijn om te verifiëren dat u voldoet aan de voorwaarden en bepalingen van deze EULA.
ARTIKEL 2: AFBEELDINGEN
2.1 De software bevat afbeeldingen die ons eigendom zijn. U bent vrij om deze afbeeldingen te gebruiken, aan te passen en te publiceren, met inachtneming van de beperkingen die in deze clausule zijn uiteengezet.
2.2 U kunt elke afbeelding (en) in uw eigen originele werk opnemen en uw werk in elke toepassing publiceren, weergeven en verspreiden;
2.3 Je mag niet:
(I) de afbeeldingen verhuren, leasen, doorverkopen, in sublicentie geven, uitlenen of anderszins beschikbaar stellen voor gebruik of distributie afzonderlijk of los van uw eigen originele werk.
(Ii) schandelijke, obscene, lasterlijke of immorele werken maken of onze afbeeldingen gebruiken voor enig ander doel dat wettelijk verboden is;
(Iii) gebruik of sta het gebruik van onze afbeeldingen of een deel daarvan toe als handelsmerk of dienstmerk, of claim enige eigendomsrechten van welke aard dan ook in de afbeeldingen of een deel daarvan; en
(Iv) gebruik de afbeeldingen in elektronisch formaat, online of in multimediatoepassingen, tenzij de afbeeldingen alleen voor kijkdoeleinden zijn opgenomen en om welke reden dan ook geen toestemming is gegeven om de afbeeldingen te downloaden en / of op te slaan.
ARTIKEL 3: BEPERKTE GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
3.1 Wij garanderen dat de door ons geleverde media en andere tastbare producten (flashdrive, USB-dongle en/of andere media waarop de Software is opgenomen) vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik en service voor een periode van negentig (90 ) dagen vanaf de datum van levering aan de oorspronkelijke koper, zoals blijkt uit een voldoende aankoopbewijs.
3.2 Tijdens de garantieperiode zullen we op onze kosten defecte media en andere tastbare producten die aan ons zijn geretourneerd (gefrankeerd) vervangen door voldoende bewijs van aankoop. Een dergelijke vervanging is gegarandeerd voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode of dertig (30) dagen, afhankelijk van wat het langste is.
3.3 MET UITZONDERING VAN DE EXPLICIETE BEPERKTE GARANTIE DIE HIERBOVEN WORDT VERSTREKT, GEVEN WIJ GEEN ANDERE GARANTIE EN WIJZEN ALLE GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, MET BETREKKING TOT ONZE SOFTWARE (EN DE DAARIN OPGENOMEN AFBEELDINGEN), HARDWARE EN DIENSTEN, INCLUSIEF VAN NIET-INBREUK VAN DE INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN, VERKOOPBAARHEID, CORRECTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID EN GESCHIKTHEID VAN EEN DERDE PARTIJEN VOOR EEN BEPAALD DOEL.
3.4 DE SOFTWARE WORDT AAN U GELEVERD “AS IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” MET ALLE FOUTEN EN DEFECTEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE DOOR EASYSIGN OF HAAR LICENTIEGEVERS VAN WELKE AARD DAN OOK.
3.5 HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID OM ERVOOR TE ZORGEN DAT DE SOFTWARE HET DOEL UITVOERT WAARVOOR ZE NODIG IS EN CORRECT FUNCTIONEERT IN DE OMGEVING WAARIN ZE MOETEN WORDEN GEBRUIKT. HUN GEBRUIK IS OP EIGEN RISICO EN U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR ALLE KOSTEN VAN REPARATIE, CORRECTIES OF ONDERHOUD. U ERKENT DAT DE INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE INVLOED KAN HEBBEN OP DE BRUIKBAARHEID VAN SOFTWARE VAN DERDEN OF DIENSTEN VAN DERDEN.
3.6 HOUD ER ER MEE DAT ZONDER BEPERKING DAT GEEN VERKLARING OF GARANTIE WORDT GEGEVEN DOOR ONS OF ONZE LICENTIEGEVERS DAT:
A) DE SOFTWARE VOLDOET AAN UW EISEN; OF
B) ALLE INFORMATIE OF GEGEVENS DIE BIJ DE SOFTWARE WORDEN VERSTREKT, NAUWKEURIG, FOUTLOOS OF UITGEBREID IS; OF
C) DE WERKING VAN DE SOFTWARE ZAL ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZIJN; OF
D) ALLE INHOUD DIE VAN ONS BESCHIKBAAR IS OM TE DOWNLOADEN IS VRIJ VAN VIRUSSEN OF ENIGE ANDERE BESMETTING OF DESTRUCTIEVE FUNCTIES; OF
E) U ZULT GENIETEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE VRIJ VAN INTERFERENTIE; OF
F) DE SOFTWARE BLIJFT BESCHIKBAAR GEMAAKT OF ONDERHOUDEN OF ONDERSTEUND OF DAT EVENTUELE DEFECTEN WORDEN VERHOLPEN; OF
G) DE SOFTWARE ZAL COMPATIBEL ZIJN MET SOFTWARE VAN DERDEN, DIENSTEN VAN DERDEN, EXTERNE DIENSTEN VAN DERDEN OF ONZE EXTERNE DIENSTEN;
H) DE SOFTWARE OF ONZE EXTERNE DIENSTEN OF EXTERNE DIENSTEN VAN DERDEN ZIJN BESCHIKBAAR OF TOEGANKELIJK IN ELKE TAAL OF VANAF ELKE LOCATIE OF ZIJN GESCHIKT VOOR GEBRUIK OP ELKE LOCATIE.
3.7 VOOR ZOVER MOGELIJK ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN ALLE VOORWAARDEN, GARANTIES OF ANDERE VOORWAARDEN DIE VAN KRACHT ZIJN TUSSEN DE PARTIJEN OF DIE IMPLICIET OF OPGENOMEN ZIJN IN DEZE LICENTIE OF EEN ANDER ONDERHEVIG CONTRACT, HETZIJ WETTELIJK, GEMEENSCHAPPELIJK RECHT OF ANDERSZINS, HIERBIJ UITGESLOTEN, INCLUSIEF ENIGE IMPLICIETE VOORWAARDEN, GARANTIES OF ANDERE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR HET DOEL OF HET GEBRUIK VAN REDELIJKE VAARDIGHEID EN ZORG.
3.8 EASYSIGN EN HAAR LICENTIEGEVERS ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN GEDISTRIBUEERDE DENIAL-OF-SERVICE-AANVAL, VIRUSSEN OF ANDER TECHNOLOGISCH SCHADELIJK MATERIAAL DAT ENIGE SITE, COMPUTERAPPARATUUR, COMPUTERPROGRAMMA'S, GEGEVENS OF ANDER EIGEN MATERIAAL KAN INFECTEREN ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE.
3.9 EASYSIGN EN HAAR LICENTIEGEVERS ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VERLIEZEN OF SCHADE DIE DOOR U (OF ENIGE PERSOON DIE EEN AANSLAG ONDER OF VIA U OPLEIDT) KAN WORDEN GEDAAN, ONGEACHT OF DEZELFDE DIRECT OF INDIRECT WORDEN GEDAAN OF ONMIDDELLIJK OF GEVOLGIG IS, EN OF DEZELFDE VOORTVLOEIT UIT CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, DIE VALLEN IN EEN VAN DE VOLGENDE CATEGORIEEN: I) BIJZONDERE SCHADE, OOK AL WAS EASYSIGN OP DE HOOGTE VAN DE OMSTANDIGHEDEN WAARIN DERGELIJKE BIJZONDERE SCHADE KAN ONTSTAAN; II) WINSTDERVING; III) VERLIES VAN VERWACHTE BESPARINGEN; IV) VERLIES VAN ZAKELIJKE KANS; V) VERLIES VAN GOODWILL; OF VI) VERLIES OF CORRUPTIE VAN GEGEVENS.
3.10 ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEDEN EN ONDER GEEN JURIDISCHE THEORIE, ZULLEN OF TORT, CONTRACT OF ANDERSZINS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VAN ENIG KARAKTER, MET INBEGRIP VAN ZONDER BEPERKING VAN WINST, ZELFS ALS U GEWAARBORGING HEBT, ZELFS. DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF VERLIES.
3.11 IN HET GEVAL DAT, ONTHOUDEND OP DE VOORWAARDEN VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE, WIJ GEVONDEN AANSPRAKELIJK ZIJN, ONZE HELE AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT OF MET BETREKKING TOT DEZE EULA, DE LAGER VAN (i) EEN GELIJK GELIJK AAN DE AANKOOPPRIJS VAN HET GEBRACHTE PRODUCT NIET OVERSCHRIJDT DE SCHADE OF (ii) EURO 5.000.
3.12 ELKE GARANTIE DIE HIERONDER DOOR ONS WORDT GEGEVEN IS ONDERWORPEN AAN UW NALEVING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA.
3.13 U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U, BIJ HET AANGAAN VAN DEZE EULA, OFWEL NIET VERTROUWDE OP ENIGE VERKLARINGEN (SCHRIFTELIJK OF MONDELING) VAN WELKE AARD OF PERSOON DAN DIE UITDRUKKELIJK IN DEZE EULA VERMELD, OF (INDIEN U WEL VERTROUWDE OP ENIGE VERKLARINGEN, HETZIJ SCHRIFTELIJK OF MONDELING, NIET UITDRUKKELIJK BESCHREVEN IN DEZE EULA) DAT U GEEN RECHTSMIDDEL HEEFT MET BETREKKING TOT DERGELIJKE VERKLARINGEN EN (IN BEIDE GEVALLEN) IS EASYSIGN GEEN ANDERE AANSPRAKELIJKHEID DAN IN OVEREENSTEMMING MET DE UITDRUKKELIJKE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA.
ARTIKEL 4: TITEL EN INTELLECTUELE EIGENDOM
4.1 U erkent dat de software (inclusief de afbeeldingen in de software) ons eigendom is en dat alle eigendomsrechten op de software en afbeeldingen in ons blijven. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Software en afbeeldingen, inclusief maar niet beperkt tot, verleende of geregistreerde patenten, patentaanvragen, handelsmerken, servicemerken, handelsgeheimen, auteursrechten, databankrechten en knowhow, zijn eigendom van ons of onze externe leverancier (s). U zult geen eigendomsbelangen claimen in en op de intellectuele eigendomsrechten van onze of onze externe leveranciers, noch zult u de rechten, titel en belangen van onze of onze externe leveranciers in en op dergelijk intellectueel eigendom betwisten of assisteren.
4.2 Als er een claim tegen u wordt ingediend waarin wordt beweerd dat het gebruik van de Software of een bepaalde afbeelding inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van een derde, moet u ons binnen vijf werkdagen na ontvangst van de claim schriftelijk op de hoogte stellen van deze claim. Wij hebben het recht, maar niet de plicht om u op onze kosten te verdedigen tegen een dergelijke claim of, naar onze keuze, het geschil te beslechten. Als we besluiten u tegen een dergelijke claim te verdedigen, zullen we u vrijwaren voor alle kosten en aansprakelijkheden die voortvloeien uit de verdediging of afwikkeling van een dergelijke claim of actie. Het voorgaande vermeldt onze volledige aansprakelijkheid en uw enige rechtsmiddelen met betrekking tot inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden.
4.3 We zijn niet aansprakelijk voor enige inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden die voortvloeien uit: (i) het gebruik van de Software in combinatie met andere software of items, tenzij we dergelijk gebruik als een combinatie hebben verkocht, gemaakt of uitdrukkelijk aanbevolen of goedgekeurd. schrijven; of (ii) wijziging van de Software na levering, tenzij we de wijziging schriftelijk hebben aangebracht, uitdrukkelijk aanbevolen of goedgekeurd.
ARTIKEL 5: SOFTWARE-UPDATES EN ONDERSTEUNING
5.1 Bij beschikbaarheid is gratis ondersteuning beschikbaar op het gebruikersforum en met de Tips en trucs en YouTube-video's.
5.2 Als u een onderhoudsovereenkomst met ons hebt gesloten, zullen wij u verbeterde versies van de Software leveren zodra deze beschikbaar komen. We zijn niet langer verplicht om onderhoud of helpdeskondersteuning te bieden met betrekking tot een oude versie drie maanden nadat een verbeterde versie beschikbaar is.
5.2 Als u de Software hebt afgesloten op basis van een abonnementslicentie, zullen wij u verbeterde versies van de Software leveren zodra deze beschikbaar komen. Drie maanden na het beschikbaar komen van een verbeterde versie zijn wij niet verplicht om helpdeskondersteuning te bieden met betrekking tot een oude versie. Wanneer u ondersteuning indient via een ticket, beantwoorden we korte vragen maximaal 10 minuten gratis, als beste poging beperkte online technische ondersteuning tijdens kantooruren op werkdagen. Als een ondersteuningsprobleem een ​​bug in de Software is (of een wens voor een functie die nog niet beschikbaar is in de EasySIGN Software), dan is ondersteuning daarvoor gratis. We handelen niet anders tussen Starter, EasySIGN Pro en Premium. Problemen met uw antivirussoftware, geen toegang tot uw pc met TeamViewer komen niet in aanmerking voor gratis ondersteuning.
5.3 Met uitzondering van 5.2 worden alle door EasySIGN uitgevoerde werkzaamheden in rekening gebracht naast de licentievergoeding en tegen de op dat moment bij EasySIGN geldende prijzen en voorwaarden.
5.4 EasySIGN zal in overleg met u de oplevering van de online ondersteuning inplannen, waarbij zoveel als redelijkerwijs mogelijk rekening wordt gehouden met uw gewenste planning. EasySIGN zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de Ondersteuningsdiensten volgens het overeengekomen schema uit te voeren.
5.5 Indien uw computersysteem en/of machine niet voldoet aan de eisen zoals internet en TeamViewer toegang, (firmware) updates, beschikbare driverinstallatie van machinefabrikanten en Software eisen, dan is EasySIGN gerechtigd (naar eigen inzicht) kosten in rekening te brengen voor ongebruikte tijd als gevolg daarvan en/of kosten in rekening te brengen die EasySIGN heeft moeten maken om aan de eisen te voldoen.
ARTIKEL 6: BEËINDIGING
6.1 Niettegenstaande elke andere remedie die volgens een toepasselijk recht voor een partij beschikbaar is met betrekking tot een dergelijke gebeurtenis, zal een van de volgende gebeurtenissen ons toelaten om de EULA onmiddellijk schriftelijk te beëindigen door schriftelijke kennisgeving:
A) uw materiële schending van de EULA, die, indien in staat om te verhelpen, niet binnen 30 dagen na schriftelijke kennisgeving wordt verholpen;
B) u bent insolvent of niet in staat uw schulden te betalen zodra deze opeisbaar worden; u probeert failliet te worden verklaard of surseance van betaling of soortgelijke vrijstelling te krijgen in het kader van een juridische procedure, of u bent onderworpen aan een dergelijke procedure; u ophoudt te functioneren als een continuïteit of uw activiteiten uitvoert in de normale bedrijfsvoering;
C) elke overdracht door u, vrijwillig of onvrijwillig, van rechtswege of anderszins, van enig wezenlijk eigendomsbelang in uw bedrijf, of elke substantiële wijziging in het management van uw bedrijf, die naar onze mening een negatieve invloed heeft op onze belangen.
D) elke poging van u om deze EULA of een van de rechten of verplichtingen hieronder aan derden over te dragen of toe te wijzen zonder onze schriftelijke goedkeuring;
6.2 Beëindiging van deze EULA heeft geen invloed op eventuele rechten en plichten die u en / of ons voorafgaand aan een dergelijke beëindiging hebben opgebouwd.
6.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard of aard dan ook die door u is geleden of geleden als gevolg van onze beëindiging van de EULA onder clausule 6.1.
6.4 Bij beëindiging van deze EULA stopt u onmiddellijk met het gebruik van de Software en afbeeldingen en dient u binnen tien (10) werkdagen na de beëindigingsdatum alle fysieke media die de Software, documentatie en alle andere materialen bevatten u onder deze EULA. We zullen de ontvangst van de materialen die zijn geretourneerd onder deze clausule 5.4 schriftelijk bevestigen. Bij gebreke van een dergelijke bevestiging worden de materialen niet als geretourneerd beschouwd.
ARTIKEL 7: DIVERSEN
7.1 We hebben het recht om al onze rechten en verplichtingen hieronder over te dragen aan een derde partij en, voor zover nodig, gaat u hierbij uitdrukkelijk akkoord met een dergelijke overdracht. U zult verder alle redelijke assistentie verlenen die nodig is om onze rechten en / of verplichtingen over te dragen.
7.2 U zult de Software en alle bijbehorende knowhow als vertrouwelijk behandelen. U mag geen vertrouwelijke informatie die u onder de EULA is verstrekt aan derden bekendmaken. U mag alleen vertrouwelijke informatie bekendmaken aan uw werknemers, agenten of vertegenwoordigers die moeten weten en gebonden zijn door vertrouwelijkheidsverplichtingen die minstens zo beschermend zijn voor onze belangen als uw verplichtingen hieronder.
7.3 De Software of enige functionaliteit of een deel daarvan is mogelijk niet in alle talen of landen beschikbaar. Als we u een vertaling van de Engelse versie van deze EULA (en andere overeenkomsten) hebben verstrekt, stemt u ermee in dat een dergelijke vertaling uitsluitend voor uw gemak aan u wordt verstrekt en dat de Engelse versie (niet de vertaling) juridisch bindend voor u is . In het geval van een conflict tussen de Engelse versie en een van de vertalingen, prevaleert de Engelse versie en niet de vertaling.
7.4 De EULA wordt beheerst door Nederlands recht. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen van 11 april 1980 is uitgesloten.
7.5 In het geval van een rechtszaak met betrekking tot de EULA, worden alle kosten en uitgaven van de heersende partij, inclusief redelijke juridische kosten en proceskosten, op verzoek door de andere partij vergoed en kunnen door de heersende partij in een dergelijke rechtszaak worden verhaald dergelijke kosten overschrijden de schatting van dergelijke kosten, zoals gemaakt door de rechter op basis van het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
7.6 Alle geschillen die voortvloeien uit de EULA zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch, Nederland.

Vragen?

Wij hebben de antwoorden. Neem contact op met onze support.

Are you ready to make things EASY?