Algemene Voorwaarden

1. DEFINITIES
"Overeenkomst": de overeenkomst tussen EasySIGN en de klant voor de aankoop en levering van producten via de EasySIGN-webshop.
"Klant": de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee EasySIGN de ​​Overeenkomst heeft gesloten of die de EasySIGN-webshop bezoekt op voorwaarde dat een natuurlijke persoon nooit handelt in de hoedanigheid van consument.
"EasySIGN": EasySIGN BV, gevestigd te Melkweg 5, (5527CZ) Hapert, Nederland, met handelsregister nummer 17186197.
"EasySIGN webshop": de digitale winkel waar EasySIGN de ​​producten verkoopt.
"Algemene voorwaarden": deze algemene voorwaarden.
"Hyperlink":  een indicatie op een webpagina die een link naar een andere webpagina biedt.
"Intellectueel eigendom": alle rechten van intellectuele eigendom, inclusief alle gerelateerde rechten zoals auteursrechten, handelsmerkrechten, patentrechten, ontwerprechten, handelsnaamrechten, gegevensbankrechten en naburige rechten.
“Partijen”: EasySIGN en klant gezamenlijk.
“Producten”: software, ondersteuning, training en alle andere producten of diensten aangeboden door EasySIGN via de EasySIGN-webshop.
2. TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod in de EasySIGN-webshop en op elke overeenkomst die voortvloeit uit de EasySIGN-webshop tussen EasySIGN en de klant.
2.2. Ingeval een of meer bepalingen van de Overeenkomst en / of deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechtbank als onwettig moeten worden geïnterpreteerd, blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden tussen Partijen van kracht.
3. CONCLUSIE VAN DE OVEREENKOMST
3.1. Uitingen van EasySIGN in de EasySIGN-webshop met betrekking tot de Producten kwalificeren als een uitnodiging aan de Klant om een ​​aanbieding te doen. De Overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van EasySIGN van de bestelling van de Klant. Bevestiging wordt uitgevoerd door een e-mail te sturen naar de klant. Klant kan de Overeenkomst ontbinden zolang de acceptatie niet is bevestigd.
3.2. De algemene voorwaarden worden door EasySIGN aan de klant ter beschikking gesteld via een hyperlink in de EasySIGN-webshop voordat de overeenkomst wordt gesloten. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om een ​​kopie van de algemene voorwaarden op te slaan of af te drukken via de beschikbare faciliteiten in de EasySIGN-webshop.
3.3. Niettegenstaande eventuele wettelijke verplichtingen voor EasySIGN om de Overeenkomst en / of de Algemene Voorwaarden op te slaan, is EasySIGN niet verantwoordelijk om een ​​gearchiveerde Overeenkomst en / of Algemene Voorwaarden aan de Klant beschikbaar te stellen.
4. COMMUNICATIE
4.1. Elke communicatie tussen EasySIGN en de klant vindt plaats per e-mail, tenzij de algemene voorwaarden en / of de overeenkomst anders aangeven.
4.2. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvangende partij kan worden bewezen. Als de communicatie niet is ontvangen vanwege bezorgings- en / of toegankelijkheidsproblemen in verband met de e-mailbox van de Klant, is dit voor risico van de Klant, zelfs als de e-mailbox van de Klant zich bij een derde bevindt.
4.3. REVIEWBELEID: EasySIGN-klanten met een abonnement, login en wachtwoord kunnen worden gevraagd een recensie te geven voor publicatie op de EasySIGN-website. Alle reviews zijn dus zeker klanten van EasySIGN. Recensies zijn ondertekend met naam en bedrijf. De review kan gaan over iedere ervaring met het gebruik van een EasySIGN abonnementsproduct of directe service van EasySIGN. De review heeft betrekking op een ervaring van de afgelopen twee jaar. De berekening van de totaalscore is het gemiddelde van alle beoordelingen. Alle beoordelingen moeten in het Engels worden gemaakt en worden automatisch vertaald.
5. TERMIJN EN BEËINDIGING
5.1. Als de Klant een Product op basis van een abonnement heeft gekocht, is de duur van de Overeenkomst van toepassing voor de duur die is aangegeven in het Bestelformulier (de "Eerste termijn"). Na het verstrijken van een dergelijke termijn wordt de Overeenkomst automatisch verlengd voor volgende voorwaarden gelijk aan de Initiële Termijn (elk een "Opvolgende Termijn"), tenzij het abonnement door Klant wordt geannuleerd in hun EasySIGN webshop-account vóór het einde van de Initiële of Volgende termijn. EasySIGN zal de Klant tijdig op de hoogte stellen van de automatische verlenging van de Overeenkomst. Deze kennisgeving bevat de huidige toepasselijke prijs van het vernieuwde abonnement.
5.2. Indien de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting die voortvloeit uit een met EasySIGN gesloten Overeenkomst, heeft EasySIGN het recht om de Overeenkomst te beëindigen door schriftelijke kennisgeving per e-mail geheel of gedeeltelijk zonder juridische tussenkomst en zonder ingebrekestelling.
5.3. Door beëindiging van de Overeenkomst door EasySIGN worden alle bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Klant is aansprakelijk voor alle schade die EasySIGN lijdt als gevolg van een dergelijke beëindiging, inclusief verlies van belangen, winst of bedrijf.
6. PRIJS EN BETALING
6.1. De prijs van de producten wordt gespecificeerd in de EasySIGN-webshop. Betaling vindt plaats op de manier zoals aangegeven in de EasySIGN-webshop.
6.2. Als de Klant een Product heeft gekocht op basis van een abonnement, wordt de prijs van dat abonnement automatisch bijgewerkt naar de werkelijke prijzen zoals vermeld in de EasySIGN-webshop op het moment van verlenging.
6.3. Alle prijzen zijn in Euro's, zoals gespecificeerd in de EasySIGN webshop, exclusief btw en andere overheidsheffingen. Alle prijzen in de EasySIGN-webshop en in advertenties kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving door EasySIGN worden gewijzigd. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten, fouten en technische wijzigingen. EasySIGN heeft het recht om in deze gevallen elke bestelling te annuleren.
7. LEVERING
7.1. EasySIGN levert de Producten op de manier zoals gespecificeerd in de EasySIGN Webshop.
7.2. De levertijden en / of leverdata zijn nooit een vaste datum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8. RETOURZENDINGEN
Het is de klant alleen toegestaan ​​een product te retourneren onder dergelijke productspecifieke voorwaarden. Als dergelijke specifieke voorwaarden niet voorzien in een retourbeleid, heeft de klant niet het recht om een ​​dergelijk product te retourneren.
9. PRODUCTSPECIFIEKE VOORWAARDEN
Klant gaat ermee akkoord dat de volgende Productspecifieke voorwaarden van toepassing zijn op de aankoop van de volgende Producten via de EasySIGN Webshop: – Software: link naar de licentieovereenkomst voor eindgebruikers
10. PRIVACY
10.1. Bij het bestellen van producten in de EasySIGN-webshop moet de klant een EasySIGN-account instellen. De klant wordt geacht de privacyverklaring van EasySIGN (die toegankelijk is) te hebben gelezen hier) en is het eens met de manier waarop EasySIGN probeheert de persoonlijke gegevens van klanten.
10.2. Klant is zich ervan bewust dat EasySIGN probeheert Klantgegevens, waaronder informatie over klantactiviteit in de EasySIGN Webshop, zoals bezochte pagina's, tijd besteed aan verschillende onderdelen van de EasySIGN Webshop, het internetadres van de website Klantbezoeken en de door Klant bestelde Software. EasySIGN slaat deze informatie op in een database die wordt gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst. Deze implementatie omvat maatregelen om de klantervaring te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan de Klant.
10.3. De klant kan zijn persoonlijke gegevens die door EasySIGN worden verzameld, inzien en - indien nodig - wijzigen. De Klant heeft het recht om de beëindiging of uitsluiting van de relevante informatie te verzoeken. EasySIGN beslist hierover binnen 4 (vier) weken, na afweging van de betrokken belangen (van EasySIGN enerzijds en de privacybelangen van Klant anderzijds). In het geval van een beslissing tot uitsluiting of verwijdering, zal EasySIGN de ​​klant informeren in hoeverre het gebruik van de software door de klant zal worden verminderd of voorkomen.
11. WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN
Wijzigingen en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en / of de Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk en / of elektronisch overeengekomen en kunnen dus alleen worden bewezen.
12. DIVERSEN, TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGD HOF
12.1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen van 11 april 1980 is uitgesloten.
12.2. EasySIGN heeft het recht om naar eigen goeddunken haar rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst uit te besteden aan een derde partij.
12.3. EasySIGN kan zijn rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst overdragen aan derden. De rechten en verplichtingen van de klant hieronder en onder de Productspecifieke voorwaarden zoals gespecificeerd in Sectie 9 zijn niet overdraagbaar.
12.4. Als een bepaling naar redelijk oordeel van EasySIGN, van de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst ongeldig of op een andere manier niet-afdwingbaar is, heeft EasySIGN het recht om de resterende inhoud van de Overeenkomst te beëindigen, behalve voor zover dit zou worden beschouwd onredelijk en oneerlijk onder de gegeven omstandigheden.
12.5. Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in 's-Hertogenbosch, Nederland.

Vragen?

U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen hebt over uw rechten. In contact komen met support.

Are you ready to make things EASY?